fbpx

Účel nadačního fondu

Nadační fond byl založen primárně za účelem šíření úcty a ochrany lidského života od jeho početí až k porodu formou konkrétních kroků vůči jednotlivému člověku. Prakticky podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Dále je záměrem nadačního fondu, aby zařízení sloužila matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí, umožňující jejich lidské zrání. V případě naléhavé potřeby ve smyslu preambule a podle svých možností může nabídnout pomoc a ochranu člověku – od početí až do přirozené smrti. Samozřejmě je snahou nadačního fondu, aby provozem zařízení přispíval k prohloubení úcty k životu, vzájemné úcty mezi obyvateli domu a současně, aby tímto prvkem lidství byl obohacen život celé obce nebo města a okolí.

K naplnění tohoto účelu nadační fond založil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu.

Konkrétně se nadační fond zaměřuje na:

  • podporu úcty a ochrany lidského života od jeho početí až do přirozené smrti (primární zaměření je od početí až k porodu),
  • podporu činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, kterou založil pro naplnění účelu vyjádřeného statutem,
  • péči o nemovitosti nadačního fondu,
  • podporu charitativní a humanitární činnosti, která souvisí se zaměřením nadačního fondu,
  • podporu zrání své původní myšlenky v návaznosti na okolnosti a potřeby související se změnami společnosti s ohledem na nové možnosti jejího naplňování.

Preambule

Několik posledních desetiletí jsme vnímali principiálně odlišně se formující postoj k životu, než jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen. Domníváme se, že hodnota lidského života může být nahlížena z různých pohledů starých i nově se rozvíjejících civilizací, ale obohacující to bude jen v té míře, nakolik se lidskému životu přizná, sice pro konkrétní případ nedeklarovaný, ale přesto výsadní statut výlučné hodnoty.

Jsme přesvědčeni, že podmínky, jež by snad mohly být stanoveny pro takováto nahlížení na hodnotu konkrétního lidského života (ať již v podobě právních úprav či filozofických, nebo medicínských aspektů) a které by mohly mít skutečný význam a nebyly destruktivní a dokázaly by zařazovat lidský život do stále širších kontextů, mají-li zůstat lidsky důstojnými a obohacujícími, budou vždy pouze modifikujícími, doplňujícími, ale nesmí sáhnout na základní a nedotknutelnou úctu k lidskému životu v celé jeho šíři od jeho početí až do přirozené  smrti.

Zkušenost nás přivedla k vnitřní jistotě, že tam, kde člověk při útěku před přirozenou náročností života nebo naopak v honbě za tělesným zážitkem či psychickou slastí, které neodvisí od hledání smyslu lidského života, začne limitovat hodnotu života druhého člověka (jistě s patřičným racionálním zdůvodněním), v tomto okamžiku se začnou hroutit opěrné základy, na kterých stála úcta k hodnotám obecně i ke konkrétnímu člověku po celá staletí. Současně s tím pak ztrácí půdu pod nohama a dech a kořeny, inspiraci a rozlet i hlubší smysl kultura sama a s ní všechno člověka přesahující.

Z letitého hledání těchto souvislostí vyplynulo i jedno setkání v září roku 1993, kdy jsme se pokoušeli najít, byť maličký, ale konkrétní krok na cestě ke znovuobjevení kořenů úcty k lidskému životu. Ten na jedné straně nikdy nebyl tak zajištěn a zabezpečen jako dnes a současně nikdy nebyl tak ohrožený a zpochybněný v samém jádru svého bytí a smyslu.

Uvědomili jsme si, že tato cesta nevede skrze lépe zajištěnou a lépe organizovanou zdravotnickou službu, protože i ona je jen odleskem postojů ve svém prostředí. Nevede ani skrze erudovanější zákonné a obecně právní formulace, protože i ty dnes víceméně jen vyjadřují představy a přání většiny, případně přání a představy mocnějších. A je evidentní, že přání a představy většiny a mocných zdaleka nebývají projevem úcty k principiálním lidským hodnotám. Nejednou jsou jen projevem vnějškově zabezpečovacích a spotřebních přání… Čím více by se tito mocní měli vyjádřit k úctě k někomu, kdo stojí dál a dál od centra jejich zájmů, dál a dál od těch, kteří jsou prostředky a mocí zajištěni, a konzumním pohledem viděno dál a dál tohoto pragmaticko-zištného dění, tím bude hlas veřejného mínění i hlas mocných o úctě k lidskému životu znít slaběji a nevýrazněji, až přestane být slyšen. Cesta k člověku samotnému nevede bezprostředně ani skrze lepší a kvalitněji organizovanou bezpečnostní službu a také ne skrze technické a ekonomické zrání civilizace.

S vědomím, že sice nic z tohoto dostupného se nemůže vynechat – nic z toho, co život provází a utváří – tedy ani medicína, ani právo, ani konkrétní hledání a zrání lidské civilizace…, ale především, že je potřeba jednoho konkrétního kroku vstříc člověku, jehož život je nejvíce závislý na úctě k životu v jeho prostředí, tedy kroku vstříc člověku, jehož práno na život je nejvíce ohroženo. V přesvědčení, že do prostředí této planety se zasévá a do nitra dalších generací se předává to, a pouze to, čím se skutečně žije, rozhodli jsme se výslovně a zcela konkrétně postavit se na stranu života formou společných kroků tak, jak je to vyjádřeno následujícím statutem.

Chceme, aby naplňování cíle nadačního fondu i v budoucnu bylo posuzováno výhradně z těchto pohledů, které mu daly vzniknout.
Každý, kdo touží tímto způsobem podepřít povědomí o úctě k lidskému životu a současně touží dělat konkrétní kroky k jeho záchraně tam, kde je lidský žovot od početí ohrožen násilím kdekoli na naší planetě, každý, kdo se ztotožní s dílem Nadačního fondu Betlém nenarozeným a souhlasí se statutem, jímž se nadační fond řídí, přijal v celé šíři závazek nést tíhu odpovědnosti za službu životu způsobem, jak je tímto statutem vyjádřeno, může patřit ke společenství těch, kteří jsou sdruženi kolem myšlenky, jež dala vzniknout Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným, a to nezávisle na místě svého bydliště.

Nadace Betlém nenarozeným byla založena dne 12. února 1997 a registrována Okresním úřadem ve Frýdku – Místku pod čj. P/93, poř.č. 85. Nadace se v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond Betlém nenarozeným a právní poměry upravila ve statutu.